talne označbe

Kje vse potrebujemo kakovostne talne označbe?

Nič me ne jezi bolj kot slabo vidne talne označbe na cesti. Kadar dežuje se vidljivost dodatno poslabša in označbe na cestišču skoraj izginejo. V dežju se velikokrat na robovih ceste, kjer se nahajajo talne označbe za rob voznega pasu, naredijo velike luže. Le-te dodatno zmanjšajo prometno varnost.

Označbe so pomemben del varnosti v prometu. So nepogrešljiv del cestne signalizacije. Vozniku posredujejo informacijo kako naj pravilno vozi oziroma pravočasno ukrepa, če spreminja smer ali hitrost vožnje.

Vrsta označb, njihov izgled in postopek izdelave je v Sloveniji zakonsko predpisan s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Talne označbe oziroma horizontalna talna signalizacija skozi čas

Razvoj talnih označb je sledil razvoju prevoznih sredstev. Talne označbe na cestišču so začeli uporabljati skoraj istočasno s pojavom asfaltnih in betoniranih cestišč.

Prve barvne črte na cestišču, ki so jih narisali z namenom urejanja prometa, so nastale leta 1911 v državi Michigan v Združenih državah Amerike. Leta 1920 se je začela talna signalizacija uporabljati tudi drugod po Ameriki, prišla pa je tudi v Evropo.

Leta 1939 je bila predpisana v Veliki Britaniji in v Nemčiji, drugod po Evropi pa v času po drugi svetovni vojni.

Z dunajsko konvencijo leta 1968 in Ženevskim protokolom leta 1973 so sprejeli »European Road Marking System«. Z njim so poenotili obliko, barve in pomen talnih označb širom Evrope.

Sprva so za izdelavo označb uporabljali materiale nedoločene kvalitete, ki so bili slabo obstojni. Danes tehnični predpisi določajo:

 • konsistenco barve
 • primernost nanosa
 • pokrivnost
 • čas sušenja
 • obstojnost barve
 • nočne in dnevne vidljivosti
 • trajnost nanosa

talne označbe

Kakšne talne označbe določa standard v Sloveniji in Evropi

Leta 2007 so v Evropi in tudi v Sloveniji sprejeli enoten standard za lastnosti materialov in horizontalno cestno signalizacijo.
S talnimi označbami se na prometnih površinah označujejo nevarnosti, omejitve, prepovedi in druge obveznosti za udeležence v prometu, ki vplivajo na varen in neoviran promet.

Pravilnik določa, da so vse barve na vozišču in na drugih prometnih površinah bele barve.

Izjeme so:

 • z rumeno barvo se označuje:
  – mesta, kjer je prepovedano parkirati
  – mesta, ki so rezervirana za druge namene: avtobusno postajališče, postajališče za taksije, parkirna mesta, rezervirana parkirna mesta za vozila invalidov,…
  – fizične ovire za umirjanje prometa
  – označbe na vozišču, kadar se zaradi del, ovir ali poškodb vozišča začasno preusmeri promet
 • z rumeno barvo v kombinaciji z belo je označena črta, ki ločuje pasove za vožnjo vozil javnega potniškega prevoza
 • z modro barvo so označeni pasovi območja kratkotrajnega parkiranja
 • z rdečo in belo barvo so označene stalne ovire znotraj gabarita prostega profila ceste
 • z zeleno barvo se označuje:
  – parkirna mesta, ki so rezervirana za polnjenje električnih vozil
  – zaporne ploskve
 • z rdečerjavo barvo so označeni kolesarski pasovi in kolesarski prehodi

Talne označbe se lahko na cestišče izvedejo na naslednje načine:

 • narišejo
 • nalijejo
 • nalepijo
 • vtisnejo
 • vgradijo

Talne označbe na cestišču ne smejo povečevati spolzkosti površine in ne smejo biti več kot 0,6 cm nad ravnino prometne površine.

Vzdolžne označbe so ločilne, robne in vodilne črte, ki se po obliki delijo na neprekinjene, prekinjene in dvojne vzdolžne črte.

Prečne označbe so prehodi za pešce in prehodi za kolesarje ter široke prečne, poševne in mejne črte.

Puščice za označitev smeri vožnje, ki označujejo obvezne smeri vožnje vozil in obveščajo o namenu prometnih pasov.

Druge talne označbe so:

 • puščice za označevanje smeri vožnje za vozila in kolesarje
 • linijske in ploščinske označbe
 • napisi in simboli na cestišču
 • polja za usmerjanje prometnih tokov
 • označbe za posebne namene
 • usmerjevalne in opozorilne označbe
 • označbe mest in prostorov za parkiranje
 • označbe v skladiščnih prostorih
 • otroška, športna in druga igrišča
 • intervencijske poti in površine

Za zagotavljanje ustrezne prometne varnosti so poglavitne tehnične lastnosti materialov:

 • dnevna vidnost
 • nočna vidnost v suhih in mokrih voznih pogojih
 • odpornost proti drsenju
talne označbe
talne označbe na parkirišču morajo biti dobro vidne

Dobro vidne talne označbe na cestišču so predpogoj za varnost v prometu

Talna signalizacija se uporablja za označevanje cest, parkirišč, industrijskih površin, športnih igrišč, kolesarskih in sprehajalnih poti.

Talne označbe na parkirišču izdelujejo s pomočjo šablon

Talne označbe na parkirišču se izdelujejo ročno in strojno. Za izdelavo uporabljajo predizdelane šablone, ki se lahko izdelajo tudi po želji stranke, kadar je to potrebno. Talna signalizacija se nanaša na suha in čista tla.

Obstojne označbe na industrijskih površinah

Tudi industrijske površine, skladišča, hladilnice,… morajo biti opremljene s talno signalizacijo. Ker so tla v teh prostorih pogosto gladka, morajo biti označbe prav posebej obstojne. Uporabljajo se ustrezni materialni, ki so primerni za barvanje tovrstnih površin.

Za zarisovanje športnih igrišč so potrebne izkušnje

S talnimi označbami se športna igrišča zarisujejo na novo ali pa obnavljajo. Pri zarisovanju uporabljajo predizdelane šablone. Ker so napake največkrat nepopravljive, so za tovrstno delo potrebne dolgoletne izkušnje in velika natančnost.

Barvanje površin, ki so namenjene kolesarjem in sprehajalcem

Kolesarske in sprehajalne poti se barvajo z eno-komponentno barvo in dvo-komponentnimi materiali.

Za izdelavo talnih označb se uporabljajo različni materiali

Pri izdelovanju talnih označb se uporabljajo različni materiali, ki morajo ustrezati kakovostnim zahtevam. Pred uporabo jih testirajo pooblaščeni zavodi in laboratoriji.
Materiali za talno označevanje se izbirajo glede na vrsto in lokacijo označb ter pričakovano prometno obremenitev.
Za izdelavo talnih označb se uporabljajo:

 • tankoslojni materiali: eno- in več-komponentna barva
 • debeloslojni materiali: hladna in vroča plastika
 • predizdelane talne označbe
 • svetlobno odbojna telesa in materiali, ki se vgrajujejo v zgornji sloj cestišča

Uporabo tankoslojnih materialov prilagajamo vrsti in položaju talne označbe

Tankoslojni materiali so barve na vodni osnovi ter eno- in več-komponentne barve. Njihova izbira in priprava je odvisna od prometne obremenitve, položaja ter vrste označbe. V navodilih za njihovo uporabo mora biti jasno zapisano:

 • za kakšne vremenske pogoje je barva primerna
 • varnost barve za okolje (v primeru nevarnosti mora biti na embalaži narisan simbol za nevarnost)
 • rok uporabe barve

Večina tankoslojnih materialov se meša z razredčilom. Imeti morajo eno leto garancije za delo z njimi.
Nanašajo se na cestišče, katerega temperatura od 5oC do 45oC, pri temperaturi zraka od 10oC do 30oC in vlažnosti zraka do 85%.

Debeloslojna talna signalizacija je obvezna na avtocestah

Po zakonu mora biti talna signalizacija izdelana iz debeloslojnih materialov na:

 • avtocestah, hitrih cestah, krožiščih in ostalih cestah, na katerih letni dnevni promet preseže 10.000 vozil
 • mestih, kjer so trajne fizične ovire za umirjanje prometa

Zaradi izbočenosti omogoča odlično vidnost, z rebrasto strukturo pa opozarja voznika, ko zapelje z nje.

Izbira hladne plastike za izrisovanje talne signalizacije je odvisna od načina izdelave označb (brizganje ali polaganje) in vrste označb. Delo se izvaja s primernim orodjem. Hladna plastika pa se nanaša na vozišče v suhem vremenu pri temperaturi zraka od 10oC do 30oC, pri temperaturi cestišča od 5oC do 45oC in vlažnosti zraka do 85%.
Nanašanje označb s hladno plastiko je dražje od nanosa barve, a se prvotna investicija hitro povrne. Tovrsten nanos je obstojnejši in ne zahteva obnove na določeno časovno obdobje.

Označbe izdelane z vročo plastiko imajo od 6 do 8 let življenjske dobe, zato stroški izvedbe v primerjavi z življenjsko dobo niso veliki. Talna signalizacija iz vroče plastike ima garancijo štirih milijonov prevozov. Vroča plastika je okolju prijazen in ekološko neoporečen material. Pri izvajanju nanosa odpadki praviloma ne nastajajo, ostanke pa lahko ponovno uporabijo, saj se jo lahko trikrat pogreje.
Vroča plastika se nanaša v 2 do 3 mm debelih slojih na asfalt, beton ali rezkan asfalt. Nanaša se pri minimalni temperaturi vozišča in zraka 5oC ter maksimalni vlažnosti zraka 85%. Oznake se posušijo v treh do petih minutah po nanosu.

Predizdelani lepilni trakovi za začasne označbe

Predizdelane začasne lepilne trakove izdelujejo v rumeni in beli barvi. Uporabljajo se za začasno preusmerjanje prometa na območju gradbišč. Po uporabi se brez težav odstranijo.

V označbe se vgrajujejo tudi različna telesa in materiali

Za doseganje boljše vidljivosti označb se v barvo za izdelavo označb po njihovem nanosu posipajo steklene perle, ki imajo odsevni učinek.
Za preprečevanje spolzkosti talnih označb se v barvo ali plastiko vmešajo antidrsni materiali v obliki različnih agregatov, ki zagotavljajo hrapavost označb.

talne označbe

Kako nastane talna označba za avtobusno postajališče

Talna označba za avtobusno postajališče je po pravilniku rumene barve. Sestavljena je iz kratke široke črte in napisa BUS. Napis BUS je širok 2,5 m in dolg 4 m. Kratke široke črte so široke 0,3 m in dolge 1 m, ena od druge so oddaljene 1 m.

Postopek dela:

– talno površino se zavaruje z varnostnimi stožci
– s kredo se označi mesta, kjer bo nanešena barva
– s pomočjo šablon za kratke široke črte se s pomočjo kompresorja ročno vbrizga barva
– s pomočjo šablon za napis BUS se s pomočjo kompresorja ročno vbrizga barva
– barva se nanese na vso označeno površino v sloju debeline 200 do 500 µm
– na mokro barvo se posujejo steklene odsevne perle – 0,200 do 0,250 kg/m2
– po končanem delu se odstranijo varnostni stožci

Izdelavo talnih označb prepustite strokovnjakom

Nanos talnih označb lahko izvajajo podjetja, ki so za to strokovno usposobljena in imajo dolgoletne izkušnje.
Za več informacij izpolnite kontaktni obrazec in prepustite delo izkušenim strokovnjakom, ki izvajajo delo s sodobno opremo za talno označevanje.

Avtor prispevka: