Plačilni razred diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti

Plačilni razred diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti se giblje med 29. in 44. plačilnim razredom in znaša med 1320 in 2380 bruto plače v Sloveniji, kar je za razliko od Avstrije nekaj krat manj. Ni čisto jasno, kako se določi plačilni razred diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti, saj opravlja ponavadi več del oziroma je na več delovnih mestih in je tam dostikrat le polovično. Prevzemajo pa lahko le tista dela, za katera so strokovno usposobljene in imajo pristojnosti v sladu z zakonom.

Kateri je plačilni razred diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti?

V resničnosti uvrščajo v različen plačilni razred diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti, saj vlada rahla zmeda, ker je v teh ambulantah tudi veliko srednješolskih in starejših, zelo izkušenih medicinskih sester, ki po novem zakonu nimajo zadosti izobrazbe. Došolati bi se morale na svoje stroške, kar pa višina njihove plače ne dovoljuje.

Glavni plačilni razred diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti je običajno 29. razred, kar v bruto znesku znaša 1320 evrov. Z izobraževanji in izkušnjami lahko napredujejo do 39. plačilnega razreda, ki pa znaša 1950 evrov bruto plače.

medicinske-sestre

Plačilni razred diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti, iz katerega lahko štarta, je še 34. razred, kjer prejme 1600 evrov bruto plače in lahko napreduje do 44. plačilnega razred, kjer lahko ima največ 2380 evrov bruto plače.

Če primerjamo slovenske z evropskimi plačami ugotovimo, da so slabše plačane le še v Bosni, drugje pa so bolje ali bistveno bolje plačane. Najbolje v Švici, sledijo Avstrija, Nemčija in Italija, tudi na Češem in Slovaškem so plače boljše. V Sloveniji zaradi tega primanjkuje medicinskih sester, ki gredo v tujino, ali pa se zaposlijo v drugih branžah, kot je na primer trgovina.

Katere so najpomembnejše naloge medicinske sestre v referenčni ambulanti?

  • zgodnje odkrivanje blagih kroničnih bolezni pri pacientih pri katerih take bolezni odkrijejo naključno;
  • zdravstvena vzgoja pacientov in preverjanje, da pacienti pravilno razumejo ter uporabljajo zdravstvene pripomočke ter zdravila;
  • spremljanje pacientov z napredovano boleznijo;
  • vodenje evidenc in registrov kroničnih pacientov za posamezne diagnoze, na podlagi tega zdravnik načrtuje obravnave, opredeli ciljne vrednosti posamezne kronične bolezni, ki jo želi doseči pri pacientu.

Kašno izobrazbo mora imeti diplomirana medicinska sestra?

Kakšno izobrazbo mora imeti diplomirana medicinska sestra, da bi lahko dosegla 34. plačilni razred, določa Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki pravi, da mora zaključiti 3 letno ali 4600 ur dolgo izobraževanje, ki vsebuje tako teoretični, kot tudi praktični del. Po tem jo (ga) vpišejo v register izvajalcev zdravstvene nege in tako pridobi javno veljavno licenco.

medicinske-sestre-2

Zakon v 55. členu določa, da diplomirane medicinske sestre v referenčnih ambulantah lahko prevzemajo in opravljajo le tista dela, ki so v skladu z njihovo usposobljenostjo ter pristojnostjo, ki jo določa zakon. Biti mora strokovna in etična ter je materialno in kazensko odgovorna.

Plačilni razred diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti je povezan z njeno izobrazbo in izkušnjami. Izobraževanje diplomiranih medicinskih sester v referenčnih ambulantah poteka tako, da morajo imeti vsaj tri leta delovnih izkušenj na primarnem nivoju zdravstvenega varstva, to je namreč pogoj za delo v referenčni ambulanti.

Plačilni razred diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti je odvisen tudi od vrste specializacije diplomirane medicinske sestre, ki jo usmerijo v ožja področja delovanja. Vendar se s tem tudi omeji njeno delo za enega zdravnika, zato je v tem primeru vezana na več zdravnikov, drugače presega potrebe zdravnika in se zaradi tega medicinske sestre za specializacijo ne odločajo, če se ne pokaže potreba po tem.

Avtor prispevka: